Dương, T. V. “Các dị thường hơi thủy ngân Trong đất Và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2018, pp. 150-4, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11655.