Thắng, T. V., V. Đức Tùng, and N. T. T. Hương. “Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt Và Kế cận Trong Mesozoi muộn - Kainozoi”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2018, pp. 140-9, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11654.