Vấn, V. V., T. T. Hòa, N. T. Phượng, T. T. Anh, P. L. Anh, T. H. Lam, and P. T. Dung. “Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ Và khoáng sản Liên Quan”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2018, pp. 102-9, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11649.