Huệ, T. T., N. Đức Rỡi, and L. T. Hoàn. “Khảo sát về Khả năng ô nhiễm phóng Xạ vùng Ven biển tỉnh Nam Định”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2018, pp. 97-101, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11646.