Liệt, Đặng V. “Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ Khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long”. Science of the Earth, vol. 28, no. 1, Mar. 2018, pp. 92-95, doi:10.15625/0866-7187/28/1/11575.