Sơn, L. T., V. V. Chinh, N. N. Thủy, N. Q. Dũng, N. V. Yêm, N. Đình Xuyên, N. Q. Cường, N. T. Hùng, and N. L. Minh. “Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 Và ngày 12/1 năm 2015”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 1, Mar. 2018, pp. 51-60, doi:10.15625/0866-7187/28/1/11570.