Sơn, V. T. “Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam Và Ấn Độ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 1, Mar. 2018, pp. 43-50, doi:10.15625/0866-7187/28/1/11569.