Lân, P. H. “Các Yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn Và số liệu trọng lực Trong đo Cao GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 4, May 2014, pp. 350-4, doi:10.15625/0866-7187/29/4/11552.