Khiển, N. X., and T. T. Văn. “Công Viên địa chất - Di sản địa chất với mục Tiêu phát triển bền vững”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 3, May 2007, pp. 284-7, doi:10.15625/0866-7187/29/3/11543.