Hải, H. Q. “Biến động lòng sông Đồng Nam Do hoạt động Khai thác cát”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 3, May 2007, pp. 261-6, doi:10.15625/0866-7187/29/3/11540.