Bách, L. D., N. G. Thắng, and C. Đình Triều. “Đặc điểm Kiến tạo Pliocen - Đệ Tứ vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 3, May 2007, pp. 218-27, doi:10.15625/0866-7187/29/3/11531.