Sơn, V. T., L. V. Hùng, and H. T. Lan. “Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo Lên biến Thiên từ của thành phần thẳng đứng Z Trên lãnh thổ Việt Nam Và sự Liên Quan tới tầng điện Ly”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 3, May 2007, pp. 201-7, doi:10.15625/0866-7187/29/3/11529.