Vấn, V. V., T. T. Hòa, A. S. Borisenco, N. T. Phượng, T. T. Anh, T. H. Lam, Đặng T. Thuận, and P. T. Dung. “Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu Trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành Và bối cảnh địa động lưc”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 2, May 2007, pp. 154-60, doi:10.15625/0866-7187/29/2/11523.