An, L. Đức, L. H. Anh, U. Đình Khanh, V. Thịnh, T. P. Tuấn, and N. N. Thanh. “Đánh Giá dự báo Tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 2, May 2007, pp. 97-103, doi:10.15625/0866-7187/29/2/11516.