Sơn, L. T., N. Q. Dũng, N. Q. Cường, and N. T. Hùng. “Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 29, no. 1, May 2007, pp. 68-82, doi:10.15625/0866-7187/29/1/11512.