Triều, C. Đình, L. V. Dũng, P. N. Hưng, N. H. Tuyên, M. X. Bách, and T. A. Tuấn. “Các đới cấu Trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam Theo tài liệu trọng lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 3, Sept. 2004, pp. 244-57, doi:10.15625/0866-7187/26/3/11486.