Thoa, N. T. K., Đặng T. Huyên, B. B. EllWood, L. T. P. Lan, and Đoàn N. Trưởng. “Nghiên cứu Ranh giới Permi - Trias Trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ Sinh Và địa từ MSEC”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 3, Sept. 2004, pp. 222-3, doi:10.15625/0866-7187/26/3/11483.