Toán, N. V., and L. K. Bảng. “Chỉ Tiêu ‘nhiệt lượng giới hạn’ Và sự lựa chọn mục đích Khai thác mỏ Than bùn”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 2, July 2004, pp. 188-90, doi:10.15625/0866-7187/26/2/11477.