Minh, L. H., T. T. Lan, and P. T. T. Hồng. “Bão từ Và bão điện Ly ngày 6-7/4/2000 Và ngày 31/3/2001 Quan sát được tại Phú Thụy”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 2, July 2004, pp. 122-35, doi:10.15625/0866-7187/26/2/11470.