Sơn, L. T. “Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 2, July 2004, pp. 112-21, doi:10.15625/0866-7187/26/2/11469.