Hải, V. Q., T. Đình Tô, and D. C. Công. “Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS Trên WGS-84”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 26, no. 1, Mar. 2004, pp. 76-81, doi:10.15625/0866-7187/26/1/11465.