An, L. Đức. “Bàn về Quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 1, Feb. 2018, pp. 93-95, doi:10.15625/0866-7187/25/1/11455.