Niên, B. Ấn, and T. Q. Hùng. “Các xâm nhập Mafic - Siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối Nhô Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 1, Feb. 2018, pp. 39-47, doi:10.15625/0866-7187/25/1/11446.