Dân, N. L., and V. T. Lan. “Khai thác nguồn nước mặt phục vụ Quy hoạch phát triển Kinh Tế - Xã hội vùng Khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 4, Dec. 2003, pp. 322-6, doi:10.15625/0866-7187/25/4/11428.