Anh, L. H., and T. P. Tuấn. “Bước đầu Nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - Lõm vùng đồi Núi thấp lưu vực Sông Cầu”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 4, Dec. 2003, pp. 309-13, doi:10.15625/0866-7187/25/4/11426.