Cư, N. V., and L. V. Công. “Áp dụng hệ thống Mô hình thủy văn Mô phỏng Quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 25, no. 4, Dec. 2003, pp. 289-97, doi:10.15625/0866-7187/25/4/11423.