Cánh, T. “Về phương pháp Mô hình hóa Trong Nghiên cứu địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 4, Dec. 2002, pp. 373-8, doi:10.15625/0866-7187/24/4/11421.