Chương, V. Đức, N. T. Thôn, T. V. Thắng, L. T. Việt, P. D. Linh, and V. Đức Tùng. “Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 3, May 2002, pp. 280-1, doi:10.15625/0866-7187/24/3/11408.