Triều, C. Đình, and P. H. Long. “Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 3, May 2002, pp. 261-72, doi:10.15625/0866-7187/24/3/11405.