Toán, N. V., and L. K. Bảng. “Sử dụng Than bùn Trong nông nghiệp Và phương pháp đánh Giá mỏ Than bùn Theo Tiêu chuẩn ‘Trữ lượng giới hạn’”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 3, May 2002, pp. 244-7, doi:10.15625/0866-7187/24/3/11402.