Thành, T. T. M. “Áp dụng các công thức tính Dao động nền ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 2, May 2002, pp. 138-45, doi:10.15625/0866-7187/24/2/11388.