Thắng, T. T., V. V. Tích, and L. T. T. Hương. “Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi Khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 2, May 2002, pp. 129-37, doi:10.15625/0866-7187/24/2/11387.