Thuận, Đinh V., N. Địch Dỹ, Đỗ V. Tự, and N. Q. Mạnh. “Biến động các bãi triều cửa sông Và Dao động mực nước biển Ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 2, May 2002, pp. 111-22, doi:10.15625/0866-7187/24/2/11385.