Minh, L. H., L. V. Hùng, and C. Đình Triều. “Sử dụng trường Vector Gradient Ngang cực đại Trong việc Minh giải từ Và trọng lực ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 1, May 2002, pp. 67-80, doi:10.15625/0866-7187/24/1/11380.