Hằng, H. T. M., and B. T. Vinh. “Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu Tai biến dầu tràn”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 24, no. 1, May 2002, pp. 16-24, doi:10.15625/0866-7187/24/1/11374.