Sơn, P. Q. “Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông Ven biển Miền Trung Việt Nam Và vấn đề Tiêu thoát nước Lũ”. Science of the Earth, vol. 24, no. 1, May 2002, pp. 1-9, doi:10.15625/0866-7187/24/1/11372.