Hải, V. Q., T. Đình Tô, and D. C. Công. “Kinh nghiệm ứng dụng GPS Trong Nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 4, May 2001, pp. 431-5, doi:10.15625/0866-7187/23/4/11361.