Sơn, P. Q., and B. Đức Việt. “Sử dụng ảnh vệ Tinh RADARSAT (SAR) Và GIS Trong Nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị”. Science of the Earth, vol. 23, no. 4, May 2001, pp. 423-30, doi:10.15625/0866-7187/23/4/11360.