Thơm, B. V. “Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy Khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ Khe nứt cộng ứng)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 4, May 2001, pp. 362-9, doi:10.15625/0866-7187/23/4/11353.