Nghinh, L. T., N. Ngọc, P. Đông Pha, and N. T. Yêm. “Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa Trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 4, May 2001, pp. 329-36, doi:10.15625/0866-7187/23/4/11349.