Thơm, B. V. “Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ Khe nứt cộng ứng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 3, Sept. 2001, pp. 246-53, doi:10.15625/0866-7187/23/3/11338.