Hải, Đỗ K. “Nghiên cứu khoáng vật vụn Và ý nghĩa thực tiễn của Nó”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol. 23, no. 2, June 2001, pp. 139-45, doi:10.15625/0866-7187/23/2/11323.