Nghi, T., M. T. Tân, D. Đình Lâm, L. T. Phúc, Đinh X. Thành, and N. Đình Nguyên. “Đặc điểm tướng đá - cổ địa Lý Trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 2, June 2001, pp. 105-16, doi:10.15625/0866-7187/23/2/11319.