An, L. Đức, L. H. Anh, V. Thịnh, N. A. Tuấn, Đỗ M. Tuấn, and T. H. Nga. “Các bậc địa hình dãy Con Voi Và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 2, June 2001, pp. 97-104, doi:10.15625/0866-7187/23/2/11318.