Lâm, D. Đình, and W. E. Boyd. “Một số dẫn liệu về mực nước biển Trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long Và Ninh Bình”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 1, Mar. 2001, pp. 86-91, doi:10.15625/0866-7187/23/1/11316.