Lài, L. T., H. Below, J. Eidam, J. Kasbohm, and A. Kramer. “Nghiên cứu địa Y học môi trường ở làng nghề Cơ Khí Nam Giang tỉnh Nam Định”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 1, Mar. 2001, pp. 82-85, doi:10.15625/0866-7187/23/1/11315.