Xin, K. T., V. T. Hằng, and P. T. L. Hằng. “Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của Khí quyển Trong Quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 23, no. 1, Mar. 2001, pp. 70-75, doi:10.15625/0866-7187/23/1/11313.