Mỹ, N. Q., and N. T. Sơn. “Đặc điểm xói lở Và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 436-41, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11304.