Tuyến, Đoàn V., Đinh V. Toàn, N. T. Yêm, and N. V. Giảng. “Đặc điểm cấu Trúc sâu Và địa động lực đới Sông Hồng Theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 388-9, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11299.