Toàn, Đinh V., Y. B. Tsai, H. H. Wu, T. V. Bắc, N. T. Yêm, and P. T. K. Văn. “Bước đầu phân tích tài liệu động đất Ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 4, Dec. 2000, pp. 361-7, doi:10.15625/0866-7187/22/4/11296.